Vizualizácie exteriérov
Exteriérové vizualizácie okrem verného podania materiálov a farieb, umožňujú
aj reálne nasvietenie objektu v ľubovoľnú hodinu dňa a v ľubovoľnom období roka.
Je tak možné vytvoriť tzv. solárnu štúdiu, ktorá sa dá využiť na výpočet množstva
solárnej energie dopadajúcej na budovu počas dňa. Výsledky slúžia na optimalizáciu
teplotných strát budovy, ale tiež napríklad na určenie najvhodnejšieho miesta
pre umiestnenie fotovoltaických panelov.